آزمایشگاه کنترل کیفی GCL

یکی از معتبرترین استانداردهای جهانی تولید GCL توسط موسسه IGS (انجمن بین المللی ژئو سینتتیک )تعریف و تحت عنوان GRI-GCL3 معرفی شده است. محصولات شرکت کامپوزیت مکرر مطابق این استاندارد تولید و توسط آزمایشگاه CTT Group کانادا مورد تائید قرار گرفته است. ضمناً این شرکت پروژه های متعدد تحقیقاتی با دانشگاه امیر کبیر را نیز برای کاربردهای خاص به انجام رسانده است .
آزمایشگاه شرکت کامپوزیت مکرر مجهز به کلیه تجهیزات تست می باشد.

تست نفوذ پذیری افقی ASTM D5887
تست مقاومت سوراخ شدگی Puncher Resistant
تست نفوذ پذیری Permeability
تست از دست دادن سیال Fluid Loss
تست نفوذ پذیری برابر مایع ناسازگار ASTM D6766
تست کشش و تست پوست کنی ASTM D6768
تست وزن واحد سطح ASTM D5993
تست درصد رطوبت ASTM D5993
تست نفوذ پذیری عمودی ASTM D5887
تست تورم ASTM D5890