مشخصات فنی و استانداردها

استاندارد مشخصات فنی محصول

یکی از معتبرترين استانداردهای مشخصات ارائه شده برای اين محصول توسط GRI ارائه شده است (GRI-GCL3).

استاندارد مشخصات فنی تولید